Ogólne zasady i regulamin

9

Systematyczność

Wyznacz sobie dni, w których będziesz mógł praktykować i trzymaj się swoich ustaleń. Dzięki regularności już po kilku tygodniach zaczniesz zauważać pozytywne efekty. Jeżeli jest to możliwe staraj się praktykować minimum 2-3 razy w tygodniu.

9

Koncentracja

Będąc na macie skupiaj się na byciu tu i teraz, na prawidłowej technice wykonywania asan, wszystko inne może poczekać

9

Oddech

Podczas praktyki oddychamy przez nos w swoim naturalnym tempie

9

Spokój, równowaga i pokora

Praktykuj zawsze zgodnie z możliwościami Twojego ciała w danym dniu, nie forsuj swojej praktyki. Podchodź do niej ambitnie, ale z rozsądkiem. Nie pozwól by zawładnęło Tobą lenistwo lub niewiara w swoje możliwości. Podchodź do praktyki z pokorą i daj sobie czas na wykonanie bardziej skomplikowanych pozycji

9

Warunki zewnętrzne

Zadbaj by podczas praktyki nic nie zakłócało Twojego spokoju. Przychodź na zajęcia punktualnie

9

REGULAMIN STUDIA JOGI STREFA YOGI

 

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu studia jogi STREFA YOGI oraz do przestrzegania go.
 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody/straty wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia (wypadki) będące wynikiem stanu zdrowia uczestnika, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników studia.
 4. Udział w zajęciach odbywa się po nabyciu karnetu lub kursu.
 5. Każdy karnet i kurs ma określoną datę ważności wskazaną na imiennym karnecie lub określoną terminem, w którym odbywa się kurs.
 6. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot poniesionych kosztów lub przedłużenie ważności karnetu. Studio może przedłużyć ważność karnetu, w przypadku gdy klient zawiadomi mailowo lub smsowo studio o sytuacji uniemożliwiającej skorzystanie z karnetu oraz po przedstawieniu do wglądu dowodów poświadczających zdarzenie powodujące niemożność wykorzystania karnetu w terminie jego ważności.
 7. Udział w organizowanych przez studio kursach jest imienny i dotyczy konkretnego kursu, na który zapisał się uczestnik. Nie ma możliwości odrobienia lekcji z kursu w innych terminach. Wyjątek stanowi zgłoszenie z wyprzedzeniem nieobecności do prowadzącego kurs przez rozpoczęciem się całości kursu. Wówczas można odrobić 1 lekcję z kursu w uzgodnionym przez obie strony terminie.
 8. Karnet jest imienny i może z niego korzystać jedynie nabywca (w przypadku karnetu OPEN – nabywca i osoba zamieszkująca z nabywcą).
 9. Płatności można dokonać gotówkowo lub przelewem na konto wskazane w zakładce www.strefayogi.pl/karnety.
 10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o swoim stanie zdrowia, zwłaszcza o kontuzjach, ciąży, menstruacji oraz przebytych w niedalekim czasie zabiegach. Prowadzący zajęcia może nie dopuścić do udziału w zajęciach uczestnika jeżeli uzna zasadność takiej decyzji.
 11. Rezerwacja i odwoływanie zajęć odbywa się poprzez zakładkę GRAFIK (www.strefayogi.pl/grafik) lub aplikację FITSSEY, którą można pobrać na smarfton.
 12. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy na 1,5 h przed rozpoczęciem zajęć nie będzie zapisów na dane zajęcia lub będzie zapisanych mniej niż 2 uczestników.
 13. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do odwoływania obecności na zajęciach na min. 1h przed rozpoczęciem zajęć. Nie zgłoszenie we wskazanym czasie nieobecności w zajęciach skutkuje wykorzystaniem wejścia z karnetu.
 14. Przed każdymi zajęciami uczestnik zobowiązany jest do okazania karnetu celem odznaczenia udziału w zajęciach.
 15. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do punktualnego przybycia na zajęcia (min. 5 min przed rozpoczęciem zajęć), gdyż po tym czasie studio jest zamykane na czas zajęć. Osoby spóźnione mogą nie zostać dopuszczone do udziału w zajęciach.
 16. Udział w wyjazdach organizowanych przez studio jest imienny.
 17. Zadatek wpłacony na poczet wyjazdu jest bezzwrotny. 
 18. Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych od niego.
 19. Ubezpieczenie na czas wyjazdu uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 20. Udział w organizowanych przez studio warsztatach jest imienny.
 21. Zadatek wpłacony na poczet warsztatów jest bezzwrotny.
 22. Studio ma prawo do odwołania warsztatów lub zmiany terminu warsztatów z przyczyn niezależnych od studia. Wówczas poinformuje na www.strefayogi.pl/aktualności  o zaistniałych zmianach. 
 23. Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku. Każda zmiana zostanie zakomunikowana na www.strefayogi.pl.
 24. Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku. Każda zmiana zostanie zakomunikowania na www.strefayogi.pl.
 25. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń sanitarnych w związku z COVID – 19 tj.: a) przechodzenie na salę w skarpetkach, b) dezynfekcja rąk przed i po zajęciach (płyny dostępne są w 3 punktach w studio: w recepcji, na sali oraz w łazience), c) przynoszenie własnej maty, d) przynoszenie ręcznika, e) ograniczenie czasu przebywania w przebierali i recepcji do niezbędnego minimum.
 26. Wypożyczenie jednorazowe maty jest możliwe po wniesieniu opłaty 5 zł, na poczet jej późniejszej dezynfekcji.
 27. Za rzeczy pozostawione w przebieralni studio nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Uczestnik zajęć bierze odpowiedzialność za wszelkie materialne rzeczy, które wniósł na teren studia i jego obejście.
 29. Uczestniczenie w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 30. Uczestnik zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia w dobrym stanie zdrowia oraz do przestrzegania higieny osobistej.
 31. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decydują zapisy kodeksu prawa cywilnego.
 32. Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 k.c. Korzystanie z usług studia jogi oznacza akceptację zapisów regulaminu studia.